Vaše osobné údaje sú spracovávané podľa zásad ochrany osobných údajov:

GDPR – Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov ALMAXA AERO s. r. o., IČO: 53127226, DIČ: 2121272538, získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“). Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva tiež pre daňové a účtovné účely v rozsahu vyžadovanom osobitnú legislatívou.

Dotknutou osobou je osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa a osoba, ktorej bola predložená ponuka služby.

Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú najmä údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje - meno a priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, dátum narodenia, údaje o OP/CP (číslo a dátum expirácie), e-mail a telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách pre účely vybavovania žiadostí, rezervácií, poskytovania informácií a i..

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím osobám len v nevyhnutnom rozsahu za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy, najmä leteckým spoločnostiam, prepravným spoločnostiam, poskytovateľom účtovných služieb, orgánom verejnej moci.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu, pre ktorý sa osobné údaje uchovávajú podľa osobitných predpisov.

Práva dotknutej osoby
  1. Právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  2. Právo na opravu nesprávnych osobných údajov bez zbytočného odkladu, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz (zabudnutie) osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na pôvodný účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali.
  4. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré so súhlasom poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  6. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa.
  7. Právo odvolať súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutej osobe spracúval.
  8. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje.
  9. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa dotknutej osoby týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese prevádzkovateľa.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Prenos osobných údajov sa uskutoční len v nevyhnutnom rozsahu za účelom plnenia zmluvy.

Súbory cookies

Webová stránka prevádzkovateľa používa súbory Cookies, ktoré môžete ovládať a/alebo vymazať, odstrániť alebo zablokovať podľa vlastných potrieb.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle dotknutej osoby.

V priebehu trvania zmluvného vzťahu môže dôjsť k zmene, pričom oznámenie o zmenách sú uvedené na webovom sídle www.almaxa.aero, časť „GDPR“.